Otwieramy talenty

Otwieramy talenty

„Witaj, jak dobrze, że jesteś.”

Te słowa są naszym „dzień dobry”, którym witamy nowych uczniów, rodziców i kadrę.
Tak wyrażamy radość z przyjęcia nowej osoby do naszej kameralnej społeczności szkolnej oraz pełną akceptacje tego, kim jest jako człowiek.

Wierzymy, że to właśnie bezwarunkowa akceptacja jest niezbędnym warunkiem do tego, by każdy z nas mógł budować poczucie własnej wartości oraz w pełni rozwijać swój potencjał.

witaj-jak-dobrze-ze-jestes

Po co istniejemy?

Istniejemy po to, by wspierać dzieci i młodzież w budowaniu poczucia własnej wartości, odkrywaniu i rozwijaniu talentów oraz zdobywaniu kompetencji niezbędnych do bycia świadomym i spełnionym człowiekiem.

Jak działamy?

Jesteśmy szkołą alternatywną, zarządzaną przez

Fundacja Otwieracze

Realizujemy własny program dydaktyczny, który wykracza poza ramy podstawy programowej. Dobrze opisują nas stwierdzenia:

 • Szkoła przyjazna dziecku,
 • Szkoła z Porozumieniem Bez Przemocy (NVC),
 • Szkoła rozwijająca talenty,
 • Szkoła doceniająca różnorodność,
 • Szkoła bez ocen,
 • Szkoła z indywidualnym podejściem do ucznia,
 • Szkoła rozwijająca kompetencje przyszłości.
jak działamy

Na naszą siedzibę wybraliśmy piękny dom na Saskiej Kępie, gdzie wszyscy lubimy być. Domowa atmosfera, która tu panuje i kameralność naszej społeczności szkolnej sprzyja budowaniu zaufania i nawiązywaniu relacji. Szkoła Otwarta to bezpieczna szkoła.

Co oznacza dla nas Szkoła Otwarta i jak organizujemy działania rozwojowe?

otwartość na siebie

Otwartość na SIEBIE

Samoświadomość

Sprawczość

Poczucie własnej wartości

 • Empatyczna komunikacja: tworzymy środowisko, w którym uczniowie uczą się rozpoznawać oraz wyrażać własne emocje i potrzeby,
 • Opiekun talentów: wspiera uczniów w odkrywaniu i pielęgnowaniu swoich mocnych stron oraz talentów, towarzyszy w rozwijaniu postawy odpowiedzialności za własny proces rozwoju i edukacji,
 • Diagnoza profilu uczenia: uczniowie poznają własne preferencje, a na lekcjach uczenia się – metody jak uczyć się efektywnie,
 • Neurodydaktyka: kadra prowadzi zajęcia w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu funkcjonowania mózgu i procesu uczenia się, Mindfulness – zajęcia, dzięki którym uczniowie poznają metody relaksacji radzenia sobie ze stresem.
otwartość na innych

Otwartość na INNYCH

Akceptacja

Komunikacja

Współpraca

 • Spotkania społeczności i warsztaty komunikacji: nasz stały element życia szkoły wspiera uczniów w zdobywaniu umiejętności wyrażania własnej opinii oraz przyjmowania opinii innych z szacunkiem,
 • Praca projektowa: nastawiona na współpracę oraz poznawanie innych stylów pracy i komunikacji pomaga uczniom zrozumieć, jak ogromny potencjał leży w naszej różnorodności,
 • Opiekun talentów oraz Psycholog: dają wsparcie w sytuacjach trudnych lub konfliktowych, dzięki czemu nasi uczniowie rozwijają umięjetność radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie,
 • Udział w wolontariatach: wspiera naszych uczniów w rozwijaniu empatii i zaangażowania społecznego.
otwartość na świat

Otwartość na ŚWIAT

Kultura

Ekologia

Społeczeństwo

Ekonomia/biznes

 • Udział w życiu kulturalnym: regularnie wychodzimy do kina, teatru, na wystawy Poznawanie innych kultur: spotkamy się z podróżnikami, przedstawicielami innych narodowości,
 • Obcowanie z przyrodą: nasi uczniowie regularnie uczestniczą w zajęciach plenerowych (lekcje PRZYGODY) oraz wycieczkach i zielonych szkołach,
 • Projekty proekologiczne: rozbudzają świadomości istniejących zagrożeń oraz chęć angażowania się w oddolne inicjatywy,
 • Edukacja biznesowa: np.zajęcia typu:„Young biznes” i spotkania z przedsiębiorcami umożliwiają uczniom poznawanie mechanizmów świata biznesu oraz specyfiki różnych zawodów Współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.
jak działamy

Jak działamy?

Jesteśmy alternatywną placówką edukacyjną dla dzieci, które formalnie realizują obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa). Co to znaczy?

Nasi uczniowie zamiast uczyć się w domu, korzystają u nas z warsztatów, projektów i zajęć przedmiotowych. Formalnie natomiast są uczniami Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku, co oznacza, że raz w roku zdają egzamin klasyfikacyjny i na tej podstawie szkoła ta wystawia im świadectwo szkolne. Pomagamy rodzicom przejść przez procedurę przeniesienia dziecka do edukacji domowej.

jak-uczymy

Jak uczymy?

Uczenie się jest procesem, który stale się aktualizuje i nigdy nie kończy. U nas to uczniowie, a nie sztywne programy nauczania decydują o drodze, jaką pokonują w zdobywaniu wiedzy. Podstawa programowa pełni jedynie rolę wspomagającą. To nauczyciel/edukator podążając za uczniem, pomaga mu zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które faktycznie przydadzą mu się w życiu.

Kto z Was pamięta: jakie dokładnie grzyby zbierano w III księdze Pana Tadeusza, definicję mejozy, teorię względności czy układ okresowy pierwiastków? Oprócz studentów, nauczycieli, wykładowców danych dziedzin pewnie nikt, gdyż… Nie jest to wiedza niezbędna w dorosłym życiu. Można być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem bez umiejętności dowodzenia dlaczego Adam Mickiewicz wielkim poetą był 🙂

Właśnie dlatego bardziej niż znajomość teorii cenimy umiejętność stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi oraz rozwiązań, komunikowania się z drugim człowiekiem i współpracy w grupie.

Wyjątkowa szkoła

Czy jesteśmy wyjątkowi? Absolutnie nie!

My jedynie:

 • Obdarzamy naszych uczniów zaufaniem, szanujemy ich potrzeby, emocje i opnie,
 • Traktujemy ich po partnersku jak odpowiedzialnych ludzi, pozwalamy im decydować o wielu sprawach,
 • Rolę nauczyciela sprowadziliśmy bardziej do roli przewodnika na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności, niż stojącego na środku, wszechwiedzącego wykładowcy,
 • Zrezygnowaliśmy z oceniania na rzecz regularnej informacji zwrotnej, podkreślającej mocne strony ucznia i motywującej do samorozwoju,
 • Wprowadziliśmy tutoring w ramach realizacji treści podstawy programowej oraz pracy projektowej,
 • Wspieramy każdego ucznia w rozpoznaniu swoich preferencji sensorycznych i dominacji półkul mózgowych, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej zindywidualizować metody i formy pracy,
 • Wprowadziliśmy lekcje uczenia się, dzięki którym nasi uczniowie poznają metody uczenia się dopasowane do własnych preferencji sensorycznych,
 • Włączyliśmy do programu zajęć trening uważności (mindfulness), uczący koncentracji i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • Wdrażamy projekty w nurcie STEAM, łączące w sobie naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę w jednym projekcie tematycznym, by wspierać holistyczne podejście do rozwiązywania problemów,
 • Realizujemy projekty metodą SCRUM, która wspiera budowanie motywacji wewnętrznej. Punktem wyjścia jest pytanie „dlaczego chcemy coś zrobić?”, a dopiero później odpowiadamy na pytanie „jak to zrobimy?”.

Naszym zdaniem, to oczywiste standardy w placówce edukacyjnej XXI wieku. Mamy świadomość, że niestety wciąż bardzo rzadko spotykane w tak szerokiej skali. W takim kontekście nasz sposób działania jest wyjątkowy.

Mamy jeszcze jednego asa w rękawie


Otwieramy talenty

ken-robinson

„Wszyscy rodzimy się z ogromnymi pokładami talentów, ale do czasu kiedy kończymy szkołę, zdecydowanie zbyt wielu z nas traci z nimi kontakt. Wielu utalentowanych, genialnych ludzi nie uważa siebie za takich, ponieważ to, w czym byli dobrzy nie było w szkole doceniane albo było wręcz piętnowane.”

Ken Robinson

Bliskie nam jest podejście, które zakłada, że każdy człowiek przychodzi na świat jako “bomba potencjału” i wystarczy stworzyć odpowiednie warunki, dać wsparcie, aby potencjał ten mógł w pełni się rozwinąć. Aby robić to skutecznie, stworzyliśmy stanowisko Opiekuna Talentów i dokładnie zaplanowaliśmy proces przygotowania ich do pełnienia tej roli. Nasz autorski program WSPIERANIA TALENTÓW, polega na towarzyszeniu uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału oraz naturalnych uzdolnień.

 • Proces ten zachodzi przede wszystkim dzięki starannie przygotowanej strukturze spotkań indywidualnych i grupowych, w których tematem przewodnim stają się preferencje, uzdolnienia i szeroko rozumiane talenty.
 • Dzięki coachingowemu stylowi rozmowy oraz konstruktywnej informacji zwrotnej, tworzymy sprzyjające środowisko, w którym uczeń samodzielnie definiuje swoje mocne obszary, uzdolnienia, oraz wypracowuje plan działań, które będą go wspierać w ich rozwijaniu.
 • Przygotowana do tego procesu kadra, codziennie towarzyszy naszym uczniom w lepszym poznawaniu samych siebie, oraz świadomym wykorzystywaniu swoich mocnych stron.
 • Uczniowie biorą udział w projektach, których głównym celem jest rozwój talentów poprzez praktyczne ich wykorzystanie w działaniu.
 • Proces WSPIERANIA TALENTÓW pozwala zdobywać większą samoświadomość własnych uzdolnień, talentów ale też ograniczeń, a dzięki temu, że uczniowie samodzielnie planują swój proces rozwoju, z poczuciem sprawczości biorą za niego odpowiedzialność.

Autorką i osobą czuwającą nad wdrożeniem i przebiegiem procesu WSPIERANIA TALENTÓW jest Anna Kozicka – nasza dyrektorka, trener Autentycznego Przywództwa, coach i akredytowany trener metody Insights Discovery oraz międzynarodowej fundacji FamilyLab promującej wartości i pedagogikę Jespera Juula.

Podstawą procesu WSPIERANIA TALENTÓW jest najnowsza wiedza w zakresie motywowania, coachingu, mentoringu oraz przywództwa.


Nasz absolwent

nasz absolwent chłopak
 • Jest świadomy siebie, otwarty na innych i na świat,
 • Zna swoje mocne strony i ograniczenia, wie jak korzystać ze swoich talentów,
 • Działa w zgodzie ze sobą i szanuje wartości innych,
 • Bierze odpowiedzialność za swoje słowa i działania,
 • Potrafi współpracować z innymi i czerpać z różnorodności,
nasz absolwent dziewczyna
 • Myśli kreatywnie, samodzielnie i krytycznie,
 • Praktycznie wykorzystuje techniki efektywnego uczenia się w zgodzie ze sobą,
 • Biegle włada językiem angielskim,
 • Wie jak pracować w projektach, holistycznie podchodzi do rozwiązywania problemów.

Tacy ludzie zawsze zostawiają ślad w naszej pamięci. Tacy ludzie zmieniają świat.

Jak wspieramy Rodziców?

Rodzice są dla nas nieocenionym źródłem wiedzy o dziecku,

współpracę z nimi uważamy za najistotniejszy element, który pomaga nam zrozumieć sytuację i potrzeby naszego ucznia. Z rodzicami jesteśmy w stałym kontakcie i na bieżąco omawiamy wszystkie ważne sprawy dotyczące naszych podopiecznych. Rodzice otrzymują od nas wsparcie w postaci:

 • Stałego kontaktu z Opiekunem Talentów swojego dziecka, psychologiem, dyrektorem szkoły,
 • Spotkań, na których wspólnie wypracowujemy najważniejsze kwestie dotyczące działania szkoły,
 • Stałego kontaktu mailowego oraz rozmów z nauczycielami przedmiotowymi oraz edukatorami,
 • Warsztatów i szkoleń z zakresu wiedzy dotyczącej samoświadomości, samorozwoju, spraw wychowawczych, które organizujemy i które polecamy,
 •  Wspólnych uroczystości i spotkań, aby tworzyć bliską sobie i wspierającą się społeczność.
jak wspieramy rodziców

Nasza historia

Od 2017 roku przeszliśmy wielką metamorfozę: zaczynaliśmy jako Extra Klasa – placówka prowadzona przez jedną osobę (Kasię Trojańską- doświadczoną neuropedagog), z czwórką uczących się w domu dzieci. W roku 2018 mieliśmy już ponad pięćdziesiąt uczniów (w szkole podstawowej i gimnazjum łącznie) oraz piętnastu nauczycieli i edukatorów. Dzisiaj, mając bagaż różnorodnych doświadczeń i cennych lekcji, na bazie koncepcji Edukacji Otwartej autorstwa Kasi (która wciąż pomaga nam ją wdrażać), tworzymy Szkołę Otwartą, zarządzaną przez Fundację OTWIERACZE. Wierzymy, że warunkiem efektywnej i radosnej edukacji jest przede wszystkim autentyczna relacja z uczniem. Dla nas oznacza ona bezwarunkową akceptację, szacunek i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.

Za szkołę odpowiadają dwie pasjonatki rozwoju, edukacji i budowania autentycznych relacji:

Anna Kozicka

Anna Kozicka

 • Rozwój placówki,
 • Rozwój kadry,
 • Rozwój talentów,
 • Marketing i finanse.
karolina

Karolina Józefowicz

 • W szkole wspieram dzieci w tym, by harmonijnie rozwijały się emocjonalnie i społecznie. Pomagam im w trudniejszych momentach. Odpowiadam za kontakt z rodzicami w sprawie dobrostanu emocjonalnego ich dzieci.